Tag Archives: rivier

Romeinen in Kekerdom

De Rijn vormde de grens van het Romeinse rijk. Deze grens noemde de Romeinen de Limes, een lint van kampen, legioenbasissen en verdedigingstorens.  Een bouwwerk dat hier ook deel van uitmaakte was de versterking die de Romeinen hadden gebouwd in Kekerdom. De gemiddelde afstand tussen de legioenbasissen, ook wel de Castella genoemd, bedroeg 6,5 kilometer. Nijmegen was de eerst volgende legioenbasis die stroomafwaarts lag. Deze afstand was zodanig dat men naar de andere wachttoren lichtsignalen kon afgeven. De Limes ontstond toen de Romeinen definitief afzagen van de verovering van Germania. Het noorden van de Rijn was het gebied van de Germaanse volkeren, zoals de Friezen. Onder de Rijn waren het de Romeinen die het voor het zeggen hadden. De oorspronkelijke bewoners van dit gebied, de Bataven en de Galliërs bijvoorbeeld, moesten leven met de regels van de overheersers.

De Limes in Nederland.

De Limes in Nederland

Rivieren waren, en zijn nu nog steeds, duidelijke grenzen in het landschap. Het was dan ook makkelijk om deze grenzen te verdedigen. Daarnaast zorgde de rivier voor een makkelijke goederenaanvoer voor de bewoonde gebieden tussen het Duitse Rijngebied en Brittannië. Hoewel de Limes langs de Rijn ligt, waren er ook verschillende verdedigingswerken in het binnenland.

In de jaren 19 – 16 voor Christus begonnen de Romeinen met de aanleg van een militaire uitvalsbasis op de Hunnerberg bij Nijmegen. De heuvelrug was de laatste hoge en droge plaats voordat het rivierengebied begon. Daarnaast was deze plek goed te verdedigen doordat het omliggende landschap erg laag lag. Later ontstond er een dorpje in de buurt van de legerplaats. Deze groeide later uit tot de grootste stad vanuit die tijd; Batavodurum of te wel Nijmegen.  Door de grote aanwezigheid van veel Bataven die hier leefden kreeg de stad deze naam. Nadat er een Bataafse opstand was geweest werd er een nieuwe stad gebouwd met een nieuwe naam: Ulpia Noviomagus.

Een afbeelding van hoe de Romeinse stad Ulpia Noviomagus er uit zou hebben gezien.

Een afbeelding van hoe de Romeinse stad Ulpia Noviomagus er uit zou hebben gezien.

Deze, voor die tijd, grote stad trok veel mensen aan. Handelaren en ambachtslieden, soldaten en vele anderen wisten de weg naar Nijmegen te vinden. In de omliggende gebieden waren verschillende kleine gehuchten van enkele boerderijen, veel groter waren de dorpen toen nog niet. De vestiging van Kekerdom zorgde voor de controle van de waterweg, de grens en de stad die verder op lag, en had enkele boerderijen tot zijn beschikking. Hier werd onder andere voedsel geproduceerd voor de soldaten die hier gestationeerd waren. De vestiging werd geplaatst op de oeverwal langs de rivier. Dit hoger gelegen gedeelte was een strategische plek die niet snel  overstroomde als de rivier buiten zijn oevers trad. Met hoog water was de gehele vesting omringd door water in dit moerassige gedeelte, met uitzicht over het water, het moeras en in de verte de bedrijvige stad op de heuvelrug.

Afbeeldingsbronnen:

http://www.geschiedenisdc.nl/klas1/4.%20De%20Romeinen/afbeeldingen%20romeinen/4-oefentoets.htm

http://www.gelderlander.nl/regio/nijmegen/zo-zag-romeins-nijmegen-west-er-rond-160-a-d-uit-1.3636892